Znalecká činnost

Znalecká činnost je vykonávaná ve veřejném zájmu. Vedle toho může sloužit také k ochraně práv fyzických nebo právnických osob. Z těchto důvodů je proto vnímána jako jedna ze záruk zákonnosti a je pro mě velkým závazkem vykonávat ji s náležitou péčí a objektivitou. Znalecký posudek jako výsledek této činnosti, je jedním z relevantních důkazů zejména v soudním nebo správním řízení, díky čemuž může sehrát významnou roli při řešení mnoha právně a daňově složitých situací a to ať už ex post, nebo lépe ještě před uskutečněním rizikového či zásadního úkonu.

V roce 2021 došlo ke komplexní novelizaci zákonů a vyhlášek upravující znaleckou činnost a tyto změny postupně proměňují podmínky poskytování těchto služeb. Jsem členem Komory soudních znalců ČR a počítám s poskytováním znaleckých služeb i podle nových legislativních pravidel.

Působím jako soudní znalec, na základě jmenování rozhodnutími předsedů Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.12.1994 čís. jed. Spr 5498/94 a ze dne 12.2.2010 čís. jed. Spr. 2297/2009, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady – zvláštní specializace:

  • cenné papíry
  • podnik a jeho části
  • regulace cen a kalkulace energií
  • pohledávky
  • stroje
  • nehmotný majetek

Od roku 1994 jsem zpracoval více než 330 znaleckých ocenění podniků z nejrůznějších odvětví průmyslu, obchodu i služeb a to pro účely soudního či trestního řízení, v rámci dokládání obvyklých cen pro daňové účely, při transformacích společností a podnikových přeměnách, pro ověření výše základního kapitálu, sqeeze-outy cenných papírů a zjišťování reálné tržní hodnoty pro interní potřeby zadavatele a dalších.

Pro bližší informace volejte: 724 168 239