Soudní znalec

Znalecká činnost je vykonávaná ve veřejném zájmu. Vedle toho může sloužit také k ochraně práv fyzických nebo právnických osob. Z těchto důvodů je proto vnímána jako jedna ze záruk zákonnosti. Výsledkem znalecké činnosti je znalecký posudek, který je informací o nezávislém ocenění odborníkem v dané oblasti a je také jedním z relevantních důkazů zejména v soudním nebo správním řízení, díky čemuž může sehrát významnou roli při řešení mnoha právně a daňově složitých situací.

V roce 2021 došlo ke komplexní novelizaci zákonů a vyhlášek upravující znaleckou činnost a tyto změny postupně proměňují celé pojetí podávání znaleckých posudků v ČR. Jsem členem Komory soudních znalců ČR a splňuji podmínky pro výkon této činnosti i dle nově platné legislativy.

Působím jako soudní znalec, na základě jmenování rozhodnutími předsedů Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.12.1994 čís. jed. Spr 5498/94 a ze dne 12.2.2010 čís. jed. Spr. 2297/2009, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady – zvláštní specializace:

  • cenné papíry
  • podnik a jeho části
  • regulace cen a kalkulace energií
  • pohledávky
  • stroje
  • nehmotný majetek

Od roku 1994 jsem zpracoval více něž 330 znaleckých ocenění podniků z nejrůznějších odvětví průmyslu, obchodu i služeb a to pro účely soudního či trestního řízení, v rámci dokládání obvyklých cen pro daňové účely, při transformacích společností a podnikových přeměnách, pro ověření výše základního kapitálu, sqeeze-outy cenných papírů a zjišťování reálné tržní hodnoty pro interní potřeby zadavatele.